Adatkezelési tájékoztató

A Gyűszű Rövidáru Bolt webáruház adatvédelmi nyilatkozata.


1. A szabályzat célja


Az Adatkezelési Szabályzat a Gyűszű Rövidáru Bolt webáruházában (a továbbiakban: webáruház) történő vásárlás során megadott adatok felhasználásának és tárolásnak (a továbbiakban együttesen: adatkezelés) szabályait határozza meg az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével.


2.  Az adatkezelés alapja


A vevő a webáruházban történő megrendelés leadásakor elfogadja a szállítási szerződés feltételeit, és ezzel önkéntes hozzájárulását adja a vásárláshoz kapcsolódó személyes adatai kezeléséhez.

Hírlevél feliratkozáskor a felhasználó elfogadja az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat, és ezzel önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy hírlevelet küldjön neki a webáruház.

Kapcsolatfelvételi űrlap elküldésekor a felhasználó elfogadja az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat és ezzel önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatkezelő kapcsolatot tarthasson vele.


3. Az adatkezelés célja


A Gyűszű Rövidáru Bolt webáruház a vevő megadott adatait a vevő megrendelésének teljesítése céljából kezeli.

A Gyűszű Rövidáru Bolt webáruház ezen felül a felhasználó által kért egyéb műveletek: hírlevél küldése, kapcsolati form kitöltése esetén kapcsolatfelvétel céljából kezeli a felhasználó adatait.


4. Az adatkezelő


A vevő adatait a webáruház üzemeltetője, Kondicsné Bató Edit (székhelye: 8196 Litér, Dózsa György utca 91; adószám: 56318609-2-39) kezeli.


Elérhetőségek:

Postai úton: 8196 Litér, Dózsa György utca 91.

E-mailben: info@gyuszurovidaru.hu

Telefonszám: +36 30 / 8465838


5. Az adatkezelés körülményei


A Gyűszű Rövidáru Bolt webáruház a regisztráció és a vásárlás során megadott adatokat biztonságosan kezeli. Az adatokhoz kizárólag a vevő és az adatkezelő férhet hozzá.

A fentieken túlmenően a Gyűszű Rövidáru Bolt webáruház jogszabályi kötelezettség teljesítése esetén, továbbá hatósági felhívásra szolgáltatja ki a megadott adatokat az érintett vevő egyidejű tájékoztatása mellett.

Az adatkezelés kezdete a vevő regisztrációja, kapcsolati form elküldése, illetve hírlevél feliratkozás esetén a feliratkozás megerősítése.


6. Kezelt adatok köre


6.1 Regisztráció, vásárlás

Vezetéknév, keresztnév : A kapcsolatfelvételhez, a megrendeléshez és a szabályszerű számla kiállításához szükséges.

E-mail cím: Kapcsolattartás

Telefonszám: Kapcsolattartás, a megrendeléssel, számlázással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése.

Szállítási cím: A szállítás lebonyolítása miatt szükséged, ide küldjük a csomagot.

Számlázási név és cím: A szabályszerű számla kiállításához szükséges.


6.2 Kapcsolatfelvételi form

Név: A kapcsolatfelvételhez szükséges

E-mail cím: A kapcsolatfelvételhez szükséges


6.3 Hírlevél küldés

Név: Hírlevél megszólításhoz.

E-mail cím: Ide küldjük a hírlevelet.


6.4 Érintettek köre

A weboldalon rendelést leadó, kapcsolatfelvételi formot kitöltő, vagy hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.


6.5 Az adatkezelés időtartama, adatok törlésének határideje

Az érintett törlési kérésével azonnal töröljük az adatokat. Kivéve számviteli bizonylatok esetében, mivel a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat!


6.6 Az adatkezelés jogalapja:

A Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése,

illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs

társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.

törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése.


6.7 Adatok továbbítása harmadik félnek

A rendelés teljesítéséhez a Gyűszű Rövidáru Bolt webruház postai úton juttatja el a megrendelt termékeket a vevő részére. Ehhez a FoxPost részére a vevő nevét, címét, email címét és telefonszámát adja át, erről a FoxPost rendszere tájékoztató email-t / sms-t küld.

A FoxPost elérhetőségei: FoxPost Zrt. 3200 Gyöngyös Batsányi János utca 9.

Ügyfélszolgálat:

1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14. zöld lépcsőház 3. emelet (Ügyfélfogadás kizárólag hétfőn 08:00-20:00 óra között.)

Telefonszám: 06-1-999-0-369 (munkanapokon 08:00-20:00)

A Gyűszű Rövidáru Bolt webáruház további harmadik félnek nem adja át a felhasználó adatait, kivéve hatósági felszólításra az érintett egyidejű tájékoztatása mellett.


7. Sütikezelés (Cookie)


Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el  azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak - egy titkos, véletlenül generált számsort - amelyet az Ön eszköze tárol. A munkamenet cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik.


7.1 Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében. Általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.


7.2 Az adatkezelés jogalapja

Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.


8. Google Analytics


8.1. Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”)

webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”,

szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik

Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.


8.2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott

információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak.

Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az

Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló

megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.


8.3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani

lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének

megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy

kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal

üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint,

hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat

teljesítsen.


8.4. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet

nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a

böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk

figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden

funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google

gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal

kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken

elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu


9. A regisztráció megszűntetése


A felhasználható kérheti adatai törlését a Gyűszű Rövidáru Bolt webáruház rendszeréből az alábbi elérhetőségeken:

E-mailben a info@gyuszurovidaru.hu címen vagy

Levélpostai küldemény útján a 8196 Litér Dózsa György utca 91. postacímen.


10. Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések


10.1. Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel,

esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, email, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.


10.2. Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb.

megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként

megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év

elteltével törli.


10.3. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk

tájékoztatást.


10.4. Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más

szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok

közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.


10.5. A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és

az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki,

amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.


12. Az adatkezelésben érintettek jogai


Az adatkezelésben érintettek bármikor módosíthatják vagy törölhetik adataikat a jelen Szabályzat 9. pontjában megadott elérhetőségek valamelyikére történő kérelem megküldésével.

A Gyűszű Rövidáru Bolt webáruház az adatkezelés okának, illetőleg céljának megszűnése esetén az adatokat tovább nem tárolja, és erről a vevőt tájékoztatja.


13 Jogorvoslat


13.1. Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra

vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő vagy

harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az

adatkezelést törvény rendelte el;

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,

közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.


13.2. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést

hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Szolgáltató az érintett

tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további

adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a

tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik

részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik

kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.


13.3. Amennyiben a Felhasználó Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. A bíróság

soron kívül jár el.


13.4. Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és

Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu